Kazalnik

K1.1 Razvitost občine

Polni naziv kazalanika

Koeficient razvitosti občin

Kratek naziv kazalnika
Razvitost občine
Področje, podpodročje
Prebivalci in skupnost
Namen in utemeljitev kazalnika

Stopnja razvitosti občin prikazuje razlike med občinami, kjer so upoštevani tako ekonomski dejavniki (dodana vrednost, dohodnina), socialni kazalniki (indeks staranja, brezposelnost,…), kot tudi kulturni vidik (kulturni spomeniki) in naravne danosti. Kot kazalnik za potrebe analiz zdravstvenih profilov občin je primeren, ker hkrati zaobjame različne aspekte občinskega delovanja in bivanja ter delno že sam pojasnjuje nekatere dejavnike, ki vplivajo na zdravje prebivalcev.

Definicija kazalnika

Stopnjo razvitosti občine določi vlada na predlog ministrstva, pristojnega za finance, za obdobje štirih let, na podlagi indeksa razvojne ogroženosti občine, izračunanega na podlagi:

 • kazalnikov razvitosti občine (bruto dodana vrednost na zaposlenega, dohodnina na prebivalca in število delovnih mest na število aktivnega prebivalstva občine),
 • kazalnikov ogroženosti občine (indeksa staranja prebivalstva občine ter stopnje registrirane brezposelnosti in stopnje zaposlenosti na območju občine), ter
 • kazalnikov razvojnih možnosti, (opremljenost občine s komunalno infrastrukturo in kulturno infrastrukturo, vključno s kulturnimi spomeniki, dostopnimi za javnost, delež območij Natura 2000 v občini in kazalnik poseljenosti občine).
Enota mere

Relativno število (povprečje za Slovenijo je 1,00).

Izračun kazalnika
 1. Vrednosti posameznih kazalnikov (kot vhodnih podatkov za stopnjo razvitosti občin) se standardizirajo, in sicer na naslednji način:
  Standardizirana vrednost kazalnika za občino

  =(Dejanska vr. kazalnika za občino)-(Minimalna vr. kazalnika) (Maksimalna vr. kazalnika)(Maksimalna vr. kazalnika)-(Minimalna vr. kazalnika)
 2. Za kazalnike indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti na območju občine, opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine se standardizirana vrednost kazalnika uporabi tako, da se standardizirana vrednost kazalnika odšteje od vrednosti 1.
 3. Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient povprečne razvitosti občin v državi 1,00.
 4. Koeficient razvitosti občine se izračuna na naslednji način:
  Koeficient razvitosti občine 

  =(Vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini)(Število kazalnikov)(Vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi)(Število kazalnikov)
 5. Koeficient razvitosti občine se zaokroži navzgor na dve decimalni mesti.
Viri podatkov za slovenijo

Ministrstvo za finance.

Časovna razpoložljivost

Podatki se objavljajo praviloma na dve leti, dostopni so od leta 2009 (2009/10) dalje

Viri in literatura
 1. Ministrstvo za finance (http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/).
 2. Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006).
 3. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 102/12 in 96/14).
Opombe

Stopnja razvitosti občin je sestavljeni kazalnik, pripravljen za namen financiranja občin. Izračun kazalnika za občine je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za finance. 

Pripravila: Metka Zaletel Datum zadnje spremembe: september 2016
Oglejte si kazalnik za vse občineeast