Kazalnik

K2.10 Hrupno okolje

Polni naziv kazalanika

Delež oseb, ki poročajo o zelo hrupnem in srednje hrupnem okolju

Kratek naziv kazalnika
Hrupno okolje
Področje, podpodročje
Dejavniki tveganja za zdravje
Namen in utemeljitev kazalnika

Okoljski hrup je moteč zvok, ki ima lahko na zdravje ljudi več negativnih učinkov. Med obstoječimi viri hrupa v okolju predstavlja največji problem za prebivalce hrup cestnega, železniškega in letalskega prometa ter hrup industrijskih obratov. Hrup na zdravje in počutje ljudi vpliva na različne načine. Učinki so odvisni od ravni hrupa in drugih značilnosti zvoka, od našega počutja in aktivnosti s katerimi se ukvarjamo v času, ko nas hrup zmoti ter od pomembnosti informacije, ki nam jo zvok posreduje. Učinki so odvisni tudi od našega odnosa do vira hrupa. Pri posebej ranljivih skupinah ljudi kot so starejši, otroci, slepi, ljudje s poškodbo sluha, bolj občutljivi ljudje ali osebe z duševnimi motnjami, so vplivi navadno večji.

Med najbolj pogostimi negativnimi vplivi hrupa v bivalnem okolju so: motnje spanja, vznemirjenost, zmanjšanje učinkovitosti pri delu ali učenju, motnje pri pogovoru, psihofiziološki učinki in vpliv na socialno vedenje. Pri dolgotrajni izpostavljenosti so pomembni vplivi na delovanje srčno-žilnega sistema. Hrup iz okolja, ki ga zaznavamo v bivalnih prostorih ponoči je najbolj moteč.

Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, pravico do miru in počitka, tako v nočnih urah kot v dnevnem času. Lokalna skupnost lahko na različne načine prispeva k zmanjševanju hrupa v svojem okolju in s tem tudi k izboljšanju kakovosti življenja svojih prebivalcev.

Definicija kazalnika

Kazalnik »Hrupno okolje« prikazuje delež oseb, starih 25 – 74 let, ki ocenjujejo okolje, v katerem bivajo kot zelo hrupno in srednje hrupno.

Enota mere

Odstotek (%).

Izračun kazalnika

Kazalnik »Hrupno okolje« prikazuje razmerje med številom oseb, ki so v Anketi Z zdravjem povezan vedenjski slog na vprašanje »Kako hrupno se vam zdi okolje, v katerem bivate?«, odgovorile zelo hrupno in srednje hrupno, in številom vseh oseb, ki so odgovorile na anketni vprašalnik, pomnoženo s 100.

Hrupno okolje

=Število oseb, ki ocenjujejo svoje okolje kot zelo in srednje hrupnoŠtevilo vseh oseb, ki so odgovorile na anketni vprašalnikx100

Kazalnik za občino je izračunan na podlagi modela, ki upošteva prevalenco hrupnega okolja (vključuje odgovore zelo hrupno in srednje hrupno) na nivoju upravne enote in demografske podatke občine.

Viri podatkov za slovenijo

Anketa Z zdravjem povezan vedenjski slog (CINDI), Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Časovna razpoložljivost

Podatki se zbirajo periodično. Raziskava je bila opravljena v letih 2004, 2008, 2012, 2016.

Viri in literatura
Opombe
  • Anketa vključuje osebe, stare 25 – 74 let.
  • Anketiranje ne zajema populacije, ki v času anketiranja prebiva v instituciji.
  • Odgovori temeljijo na subjektivni oceni hrupnosti okolja bivanja.
Pripravili: Victoria Zakrajšek, Tatjana Kofol Bric Datum zadnje spremembe: marec 2019
Oglejte si kazalnik za vse občineeast