Kazalnik

K2.11 Uporabniki marihuane

Polni naziv kazalanika

Delež uporabnikov marihuane ali hašiša kadarkoli v življenju med prebivalci, starimi od 15 do 64 let

Kratek naziv kazalnika
Uporabniki marihuane
Področje, podpodročje
Dejavniki tveganja za zdravje
Namen in utemeljitev kazalnika

Konoplja oziroma najpogosteje uporabljani pripravki iz konoplje, kot sta marihuana in hašiš, je najbolj razširjena prepovedana droga med prebivalci Slovenije. Vsebuje psihoaktivno učinkovino tetrahidrokanabinol (THC) in številne druge kanabinoide. V zadnjih letih vsebnost THC v konoplji narašča, kar med uporabniki dodatno povečuje tveganje za zdravje.

Marihuano ali hašiš bolj uporabljajo mlajši prebivalci Slovenije (največji delež uporabnikov je v starostni skupini od 15 do 34 let) ter moški bolj kot ženske. Mednarodno primerljivi podatki kažejo, da je uporaba konoplje med mladimi v Sloveniji visoka in se v zadnjem obdobju še povečuje. Mladostniki navajajo lahek dostop do konoplje ter v primerljivo nizkem deležu ocenjujejo, da je redna uporaba konoplje škodljiva. Zgodnji začetek uporabe, pogostnost uporabe, kot tudi vsebnost THC v pripravkih, najbolj vplivajo na razvoj dolgotrajnejših posledic, ki lahko vodijo do razvoja psihoze, bolezni odvisnostizasvojenosti, vplivajo na učno uspešnosti, vključenost v družbo in prizadenejo nadaljnjo kakovost življenja. Prisotne so tudi znatne socialno-ekonomske neenakosti v uporabi konoplje. Uporabljajo jo tako prebivalci z višjim kot nižjim socialno-ekonomskim položajem, vendar prebivalci z višjim socialno-ekonomskim položajem uporabo v večji meri opuščajo.

Konoplja je prepovedana droga, s katero je bilo v Sloveniji do leta 2018 povezanih največ zastrupitev. Pojavljajo se predvsem med uporabniki marihuane, pa tudi med otroki in starejšimi osebami s kroničnimi boleznimi. Konoplja je na drugem mestu po vzroku za vstop v zdravljenje zasvojenosti. Uporaba konoplje predstavlja tudi pomembno tveganje za varnost v prometu in na delovnem mestu.
Slovenija sodi med države proizvajalke konoplje. Med prepovedanimi drogami je na prvem mestu po številu zasegov in po količini zasežene droge. Pri nas je konopljo kaznivo gojiti in prodajati, posredovati ali omogočati njeno uporabo, posest manjše količine za enkratno uporabo pa se obravnava kot prekršek. Izjema je t.i. industrijska konoplja, za katero je v državah EU dovoljena koncentracija THC pod 0,2% in iz katere izdelujejo moko, olje, kozmetične pripravke, vrvi, blago itd.

Leta 2014 je bila v Sloveniji s spremembo Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog omogočena uporaba zdravil na osnovi kanabinoidov, ki jih zdravniki predpišejo na recept. Marihuana, hašiš in hašiševo olje, ki se ponujajo na črnem trgu, se ne uporabljajo za zdravljenje v uradni medicini. Če jih uporabljate z namenom samozdravljenja, se o tem posvetujte s svojim zdravnikom.

Mnoge slovenske občine sofinancirajo programe na področju prepovedanih drog in pomagajo izvajalcem pridobiti ustrezne prostore za njihovo dejavnost. V nekaterih občinah so aktivne lokalne akcijske skupine (LAS) na področju preprečevanja zasvojenosti, vendar se njihovo število v zadnjih letih žal zmanjšuje. Velik vpliv na uporabo prepovedanih drog ima poleg podpornega družinskega okolja tudi pozitivno šolsko okolje in ustrezni ukrepi lokalnih skupnosti oziroma politik na lokalni ravni. Vloga slednjih je predvsem omogočanje, nudenje in financiranje prostorov in dejavnosti, pri katerih se lahko mladi združujejo in preživljajo čas v obliki različnih aktivnosti, s pomočjo katerih se lahko mladostniki na zdrav način povezujejo z vrstniki. Vse več raziskav namreč potrjuje pomen organizacije prostočasnih mladinskih aktivnosti in vrstniških skupin na zgodnje oblikovanje življenjskega sloga.

Definicija kazalnika

Kazalnik »Uporaba Delež uporabnikov marihuane ali hašiša kadarkoli v življenju med prebivalci, starimi od 15 do 64 let« opisuje odstotni delež oseb, starih od 15 do 64 let, ki so v Nacionalni raziskavi raziskavi o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2018 odgovorile, da so v življenju že kdaj uporabile marihuano ali hašiš. Za uporabo se šteje tudi ena sama uporaba marihuane ali hašiša. Lahko gre za kajenje, oralno uporabo itn. Šteje se tudi uporaba cookijev z marihuano, bhangov itn.

Enota mere

Odstotek (%).

Izračun kazalnika

Kazalnik »Uporaba marihuane ali hašiša« prikazuje razmerje med številom oseb, ki so v Nacionalni raziskavi o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2018 na vprašanje »Ali ste sami kdaj uporabili marihuano ali hašiš?« odgovorile z »Da.«, in številom vseh oseb, ki so odgovorile na anketni vprašalnik, pomnoženo s 100.

Uporabniki marihuane

=Število oseb, ki so odgovorile, da so v življenju že uporabile marihuano ali hašišhašišŠtevilo vseh oseb, ki so odgovorile na anketni vprašalnik×100

Kazalnik za občino je izračunan na podlagi modela, ki upošteva prevalenco uporabe marihuane ali hašiša na nivoju upravne enote in demografske podatke občine.

Viri podatkov za slovenijo

Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah (ATADD) ,Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Časovna razpoložljivost

Podatki se zbirajo periodično. Do sedaj je bila raziskava izvedena v letih 2011/12 in 2018.

Viri in literatura
  1. Drev A, Hočevar Grom A, Belščak Čolaković A, ur. Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2018. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje; 2019 [21.10.2019] Dosegljivo na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/npslo_koncna_2018.pdf
  2. Brvar M, ur. Zbornik prispevkov: Toksikologija 2018: konoplja, 2018 Maj 18; Ljubljana, Slovenija. V Ljubljani: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za klinično toksikologijo: Univerzitetni klinični center, Center za klinično toksikologijo in farmakologijo; 2018.
  3. Koprivnikar H, Zorko M, Drev A, Hovnik Keršmanc A, Kvaternik I, Macur M, ur. Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje; 2015 [21.10.2019] Dosegljivo na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/uporaba_tobaka_alkohola_in_drog.pdf
  4. Zloženka Uporaba konoplje v medicini, informativno gradivo. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje RS; 2014 [21.10.2019] Dosegljivo na: https://www.nijz.si/sl/publikacije/uporaba-konoplje-v-medicini
  5. 4.5. Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2018. Dosegljivo na: https://www.nijz.si/sl/podatki/nacionalna-raziskava-o-tobaku-alkoholu-in-drugih-drogah
Opombe

Raziskava vključuje osebe, stare od 15 do 64 let, ki živijo v zasebnih gospodinjstvih (niso institucionalizirane). Raziskava ne zajema oseb, mlajših od 15 let in starejših od 64 let, ki so tudi že lahko uporabljale marihuano ali hašiš.

Podatki raziskave ATADD niso starostno standardizirani.

Pripravila: Jasmina Staroveški Anderlič Datum zadnje spremembe: marec 2020
Oglejte si kazalnik za vse občineeast