Kazalnik

K2.12 Dostop do površin za rekreacijo

Polni naziv kazalanika

Delež oseb, ki imajo dostop do (otroških) igrišč in površin za rekreacijo

Kratek naziv kazalnika
Dostop do površin za rekreacijo
Področje, podpodročje
Dejavniki tveganja za zdravje
Namen in utemeljitev kazalnika

Naš življenjski prostor sestavljajo naravna in grajena okolica, prebivalci in obiskovalci naselij ter preplet dejavnosti, ki jih izvajamo v lokalnem okolju. Stalna interakcija med prebivalci in okoljem oblikuje kakovost življenja. Funkcionalno, urejeno in zdravo lokalno okolje je bistvenega pomena za kakovostno življenje, saj različnim skupinam prebivalcev omogoča vsakdanje delovanje, uporabo storitev, delo, rekreacijo, hobije ter počitek in zasebnost. Raziskave kažejo, da ima lokalno okolje ključno vlogo pri telesnem, duševnem in socialnem počutju ljudi. Slaba kakovost okolja prispeva k povečanju kroničnih nenalezljivih bolezni (debelosti, sladkorne bolezni, raka, srčno-žilnih obolenj, bolezni dihal, bolezni živčnega sistema, duševnih in reproduktivnih motenj ter alergij). V zadnjih letih se pospešeno ugotavlja, da k dobremu zdravju in počutju poleg fizičnih in ekoloških, v veliki meri prispevajo tudi socialne značilnosti okolja; infrastrukturna urejenost, sprejetost oz. povezanost, varnost ter možnost sodelovanja prebivalcev pri odločanju in ukrepanju za izboljšanje svojega domačega okolja. Spremljanje tega kazalnika za je občino zelo pomembno, saj je z vidika zdravja prebivalstva podporna tista skupnost, ki je varna, privlačna, cenovno dostopna, okoljsko in ekonomsko trajnostna, družbeno povezana, ima dober dostop do javnih površin in storitev, omogoča zaposlitve in izobraževanja, ima urejen sistem javnega prevoza ter sprehajalno in kolesarsko infrastrukturo. Lokalna skupnost z ustvarjanjem možnosti za privlačno in varno telesno dejavnost v prostem času lahko bistveno prispeva k izboljšanju fizičnega in psihičnega počutja svojih prebivalcev.

Definicija kazalnika

Kazalnik »Dostop do površin za rekreacijo« prikazuje delež oseb, starih 18 – 74 let, ki so v anketi odgovorili, da lahko v okolju, kjer bivajo, brez težav dostopajo do otroških igrišč in zunanjih površin za rekreacijo.

Enota mere

Odstotek (%).

Izračun kazalnika

Kazalnik »Dostop do površin za rekreacijo« prikazuje razmerje med številom oseb, ki so v anketi »Z zdravjem povezan vedenjski slog« na vprašanje »Ali lahko v kraju, kjer bivate, dostopate do (otroških) igrišč in površin za rekreacijo?«, odgovorile DA, in številom vseh oseb, ki so odgovorile na anketni vprašalnik, pomnoženo s 100.

Dostop do površin za rekreacijo

=Število oseb, ki lahko dostopajo do igrišč in površin za rekreacijoŠtevilo vseh oseb, ki so odgovorile na anketni vprašalnikx100

Kazalnik za občino je izračunan na podlagi modela, ki upošteva prevalenco dostopnosti do površin za rekreacijo (vključuje odgovore DA) na nivoju upravne enote in demografske podatke občine.

Viri podatkov za slovenijo

Anketa »Z zdravjem povezan vedenjski slog« (CINDI), Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Časovna razpoložljivost

Podatki se zbirajo periodično. Zadnja raziskava je bila opravljena v letu 2020.

Viri in literatura
  1. European Environment Agency. The European environment – state and outlook 2010: Synthesis. Chapter 5: environment, health and quality of life. Dostopno 24.05.2021 na povezavi: https://www.eea.europa.eu/soer/2010/synthesis/synthesis/chapter5.xhtml
  2. Husk K, Lovell R, Cooper C, Stahl-Timmins W, Garside R. Participation in environmental enhancement and conservation activities for health and well-being in adults: a review of quantitative and qualitative evidence. Cochrane Database Syst Rev. 2016 May 21;2016(5):CD010351. doi: 10.1002/14651858.CD010351.pub2. PMID: 27207731; PMCID: PMC6464867.
  3. Gjorgjev D, Dimovska M, Morris G, Howie J, Borota Popovska M, Topuzovska Latkovikj M. How Good Is our Place-Implementation of the Place Standard Tool in North Macedonia. Int J Environ Res Public Health. 2019 Dec 27;17(1):194. doi: 10.3390/ijerph17010194. PMID: 31892126; PMCID: PMC6981766.
  4. Giles-Corti B, Badland H, Mavoa S, Turrell G, Bull F, Boruff B, Pettit C, World Health Organisation. Environmental Noise Guidelines for the European Region. WHO Regional Office for Europe. 2018 https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/environmental-noise-guidelinesfor-the-european-region-2018
Opombe

Anketa vključuje osebe, stare 18 – 74 let. Anketiranje ne zajema populacije, ki v času anketiranja prebiva v instituciji. Odgovori temeljijo na subjektivni oceni okolja bivanja.

Pripravila: Victoria Zakrajšek Datum zadnje spremembe: november 2021
Oglejte si kazalnik za vse občineeast