Kazalnik

K2.7 Sosedska povezanost

Polni naziv kazalanika

Dojemanje sosedske povezanosti

Kratek naziv kazalnika
Sosedska povezanost
Področje, podpodročje
Dejavniki tveganja za zdravje
Namen in utemeljitev kazalnika

Pripadnost skupnosti je zbir značilnosti in virov, ki ob združitvi izboljšajo sposobnosti tako posameznika kot družbe, da prepozna, oceni in rešuje ključne probleme. Občutki negotovosti in socialna izključenost imajo škodljiv vpliv na zdravje. Pomen sosedov je pomemben predvsem pri nudenju pomoči z gospodinjskimi opravili, manjše materialne pomoči ter druženju. Ob tem pa številne raziskave visoko stopnjo socialne kohezije v sosedskem okolju povezujejo tudi z izboljšanjem zdravstvenega stanja prebivalcev. In obratno – osebe z zaprtim zasebnim omrežjem so pogosto slabšega fizičnega in mentalnega zdravja, posebej ko gre za ranljive skupine prebivalstva kot so upokojenci, ovdoveli, brezposelni, invalidi, priseljenci in drugi. Pri osebah z razvito sosedsko povezanostjo raziskovalci ugotavljajo zmanjšano tveganje za možgansko kap, srčno-žilne dogodke in umrljivost, višjo telesno aktivnost, povečano število opustitev kajenja, višjo precepljenost proti gripi ter bolj pogosto udeležbo v preventivnih zdravstvenih pregledih. Pripadanje skupnosti predstavlja okvir za socialno mrežo, ki posamezniku lahko nudi pomoč ob stiskah, ki se pojavljajo v njegovem življenju. Za ocenjevanje učinkovitosti politik in programov na področju zdravstvenega varstva prebivalstva je potrebno kakovostno spremljati kazalnik dojemanja sosedske povezanosti.

Definicija kazalnika

Kazalnik Sosedska povezanost prikazuje delež oseb v starosti 15 let in več, ki zelo enostavno ali enostavno dobivajo sosedsko pomoč, kadar jo potrebujejo.

Enota mere

Odstotek (%)

Izračun kazalnika

Kazalnik Sosedska povezanost je razmerje med številom anketiranih oseb, ki so v anketi EHIS na vprašanje »Ali lahko dobite pomoč sosedov, če jo potrebujete oziroma če bi jo potrebovali?« odgovorile z odgovorom »Zelo enostavno« ali »Enostavno«, in številom vseh oseb, ki so v anketi odgovorile na to vprašanje, pomnoženo s 100.

Sosedska povezanost

Število oseb, ki so v anketi odgovorile, da zelo enostavno ali enostavno dobivajo sosedsko pomočŠtevilo vseh oseb, ki so odgovorile na to vprašanje×100

Kazalnik za občino je izračunan na podlagi modela, ki upošteva prevalenco sosedske povezanosti (delež oseb, ki zelo enostavno ali enostavno dobivajo sosedsko pomoč, kadar jo potrebujejo?) na nivoju upravne enote in demografske podatke občine.

Viri podatkov za slovenijo

EHIS - Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu. Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Časovna razpoložljivost

Podatki se zbirajo periodično, po uredbi Evropske komisije je izvajanje ankete načrtovano v petletnih obdobjih. Do sedaj je bila anketa izvedena v letih 2007, 2014 in 2019.

Viri in literatura
  1. E.S. Kim, I. Kawachi. Perceived neighborhood social cohesion and preventive healthcare use. American Journal of Preventive Medicine, 2017. (http://dx.doi.org/10.1016/j.amepre.2017.01.007)
  2. Jerman T. in sod.: Strategija zmanjševanja neenakosti v zdravju v ljubljanski zdravstveni regiji. NIJZ, 2011.(http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strategija_zmanjsevanja_neenakosti_v_zdravju_-_zr_ljubljana.pdf )
  3. Filipovič M., Kogovšek T,. Hlebec V. Starostniki in njihova vpetost v sosedska omrežja. Družboslovne razprave, XXI (2005), 49/50: 205-221.
Opombe

Anketa vključuje osebe, stare 15 let in več. Anketiranje ne zajema populacije, ki v času anketiranja prebiva v instituciji. Podatki ankete EHIS niso starostno standardizirani.

Pripravila: Victoria Zakrajšek Datum zadnje spremembe: marec 2021
Oglejte si kazalnik za vse občineeast