Kazalnik

K3.2 Presejanost v Programu Zora

Polni naziv kazalanika

Presejanost prebivalk v Državnem programu odkrivanja predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb materničnega vratu Zora

Kratek naziv kazalnika
Presejanost v Programu Zora
Področje, podpodročje
Preventiva
Namen in utemeljitev kazalnika

Rak materničnega vratu je v Evropski uniji drugi najpogostejši rak pri mladih ženskah (15 – 44 let), takoj za rakom dojk. Rak materničnega vratu je kljub nekaterim učinkovitim ukrepom javnozdravstveni problem tudi v Sloveniji. Po zadnjih podatkih Registra raka je v letu 2013 v Sloveniji za rakom materničnega vratu na novo zbolelo 122 žensk. V zadnjih letih zaradi te bolezni pri nas umre 30 – 40 žensk letno. Obolevnost je v nekaterih evropskih državah nižja, umrljivost pa je v Sloveniji pod evropskim povprečjem, predvsem zaradi uspešnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje in zdravljenje predrakavih sprememb Zora.

Humani papiloma virusi (HPV) so glavni vzrok za nastanek raka materničnega vratu. Pred okužbo s HPV se je možno učinkovito zaščititi s cepljenjem, ki je od leta 2009 v Sloveniji del programa rednih cepljenj za deklice. Poleg zgodnjega osveščanja v Sloveniji že od leta 2003 obstaja Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu Zora, cilj katerega je zmanjšati obolevnost in umrljivost za rakom materničnega vratu v Sloveniji. V programu se s pregledom celic v brisu materničnega vratu enkrat na tri leta aktivno išče predrakave spremembe pri vseh navidezno zdravih ženskah, starih med 20 in 64 let.

Za vključevanje prebivalcev v presejalni program je zelo pomembna javnomnenjska podpora in promocija preventivnih programov v lokalni skupnosti. Zdravstveni delavci in podporniki presejalnega programa ob podpori lokalne skupnosti prispevajo k prepoznavnosti programa in odločitvam posameznikov za sodelovanje v presejanju.

Definicija kazalnika

Presejanost za raka materničnega vratu opisuje delež prebivalk v starosti od 20 do 64 let, ki so se udeležile programa Zora, preračunano na število vseh prebivalk v starosti od 20 do 64 let.

Enota mere

Odstotek (%).

Izračun kazalnika

Presejanost prebivalk v programu Zora je razmerje med številom prebivalk v starosti od 20 do 64 let, ki so se v opazovanem obdobju udeležile programa Zora, in številom vseh prebivalk v starosti od 20 do 64 let, pomnoženo s 100. Prikazano je povprečje treh zaporednih let. Obdobje se začne z 1.7. in konča z 30.6.

Presejanost v programu Zora

=Število prebivalk, ki so se udeležile programa ZORA(20-64 let)Število vseh prebivalk(20-64 let)×100Podatki se objavljajo letno.

Viri podatkov za slovenijo

Program Zora, Register raka, Onkološki inštitut.

Časovna razpoložljivost

Podatki se objavljajo letno.

Viri in literatura

Register ZORA, Onkološki inštitut Ljubljana (https://zora.onko-i.si/publikacije/kazalniki)

Pripravili: Victoria Zakrajšek in Sonja Tomšič Datum zadnje spremembe: marec 2017
Oglejte si kazalnik za vse občineeast