Kazalnik

K3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode

Polni naziv kazalanika

Delež prebivalcev, ki imajo dostop do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti

Kratek naziv kazalnika
Mikrobiološka kakovost pitne vode
Področje, podpodročje
Preventiva
Namen in utemeljitev kazalnika

Eden najpomembnejših ciljev javnega zdravja je vsakomur zagotoviti dostop do varne pitne vode, v zadostnih količinah in poceni. Omogočanje dostopnosti do varne pitne vode sodi med prve preventivne ukrepe, ki so v zgodovini prispevali k izboljšanju zdravja in podaljšali povprečno trajanje življenja.

Mikrobiološka kakovost pitne vode ima odločilno vlogo v preprečevanju nastanka, razvoja in širjenja črevesnih nalezljivih bolezni, širše gledano pa tudi vseh ostalih nalezljivih bolezni, saj predstavlja osnovni pogoj za vzdrževanje osebne higiene in sanitarno-higienskih pogojev v notranjem in zunanjem okolju (bivalnem, delovnem, vzgojno-varstvenem, prostočasnem…).

Definicija kazalnika

Delež prebivalcev, ki imajo dostop do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti iz oskrbovalnih območjih, ki so vključena v program državnega monitoringa pitne vode.

Enota mere

Delež.

Izračun kazalnika

Kazalnik Mikrobiološka kakovost pitne vode je razmerje med številom prebivalcev, ki se oskrbujejo s pitno vodo zelo dobre ali dobre kakovosti (indikatorji fekalne onesnaženosti niso prisotni, oziroma so prisotni pri največ 5 % vzorcev v opazovanem obdobju) in številom vseh prebivalcev občine, pomnoženo s 100. Za izračun se praviloma uporabi najmanj triletni niz podatkov iz baze državnega monitoringa pitne vode.

Mikrobiološka kakovost pitne vode

=Št. prebivalcev v občini, ki se oskrbujejo s pitno vode dobre mkb kakovostiŠtevilo vseh prebivalcev v občinix100

Viri podatkov za slovenijo

Vir podatkov o rezultatih mikrobioloških preskušanj pitne vode so baze NLZOH: Monitoring pitne vode - http://www.mpv.si/

Podatki o načinu oskrbe prebivalcev s pitno vodo (št. uporabnikov na oskrbovalnem/ih območju/ih v naselju) so pridobljeni iz strani upravljavcev vodovodov in/ali občin.

Vir podatkov o prebivalcih je SURS.

Časovna razpoložljivost

Kazalnik se objavlja predvidoma letno od leta 2016 dalje. Baze podatkov Monitoring pitne vode so objavljene letno od 2013.

Viri in literatura
  1. Nacionalni laboratorij za okolje, zdravje in hrano. Monitoring pitne vode. Dostopno 29.9.2016 na http://www.mpv.si/
  2. Agencija RS za okolje. Kazalci okolja v Sloveniji. Dostop do varne pitne vode. Dostopno 29.9.2016 na http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=707
  3. WHO. Guidelines for drinking-water quality, fourth edition. 2011. Dostopno 29.9.2016 na http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/
Opombe

Število mikrobioloških preskušanj vzorcev vode je omejeno s programom državnega monitoringa pitne vode. Le to je v primeru manjših sistemov (< 500 uporabnikov) nizko (dva vzorca/leto), kar lahko vpliva na pravilnost interpretacije statistične vrednosti deleža primernosti/neprimernosti vzorcev, oz. ocene kakovosti pitne vode pri teh sistemih.

V bazi monitoringa ni podatkov o večini vodovodov, ki oskrbujejo manj kot 50 prebivalcev, vključno z lastno oskrbo s pitno vodo, tako da v izračunu kazalnika niso upoštevani.

Pripravila: Bonia Miljavac Datum zadnje spremembe: marec 2017
Oglejte si kazalnik za vse občineeast