Kazalnik

K4.1 Samoocena dobrega zdravja

Polni naziv kazalanika

Delež oseb, ki svoje zdravje ocenjuje kot dobro

Kratek naziv kazalnika
Samoocena dobrega zdravja
Področje, podpodročje
Zdravstveno stanje
Namen in utemeljitev kazalnika

Samoocena zdravja je uveljavljena mera splošnega zdravstvenega stanja prebivalstva, ki dobro odseva in napoveduje zmanjšano zmožnost, funkcionalno sposobnost, obolevnost in umrljivost prebivalstva. Samoocena zdravja zajame fizične in duševne komponente zdravja pa tudi splošno zadovoljstvo z življenjem. Osebno dojemanje zdravja naj bi odsevalo biološke, socialno-ekonomske in psihosocialne dimenzije zdravja posameznika kot so spol, starost, izobrazba, zaposlitveni status, materialna pogoji, delovni pogoji, socialna vključenost, splošna življenjska naravnanost in drugi.

Ukrepi za izboljšanje različnih vidikov življenja, kot so fizično zdravje, psihično počutje, socialna vključenost in povezanost, kulturno udejstvovanje in splošno zadovoljstvo so možni tako na nivoju posameznika, kot ožje in širše družbe.

Definicija kazalnika

Delež oseb, ki svoje zdravje ocenjuje kot dobro, opisuje število odraslih oseb, starih 15 let ali več, ki so v anketi svoje zdravje ocenili kot dobro ali zelo dobro.

Enota mere

Odstotek (%).

Izračun kazalnika

Samoocena zdravja je razmerje med številom odraslih oseb vključenih v anketo, ki so na vprašanje »Kakšno je vaše splošno zdravstveno stanje?« odgovorili z odgovorom »dobro« ali »zelo dobro« in številom vseh oseb, ki so odgovorile na to vprašanje, pomnoženo s 100.

Samoocena dobrega zdravja

 

=Število oseb, ki so odgovorile, da je njihovo zdravje dobro ali zelo dobroVse osebe, ki so odgovorile na to vprašanje×100

Kazalnik za občino je izračunan na podlagi modela, ki upošteva prevalenco samoocene dobrega zdravja na nivoju upravne enote in demografske podatke občine

Viri podatkov za slovenijo

Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS), Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Časovna razpoložljivost

Podatki se zbirajo periodično, po uredbi Evropske komisije je izvajanje ankete načrtovano v petletnih obdobjih. Do sedaj je bila anketa izvedena v letih 2007, 2014 in 2019.

Viri in literatura
  1. Idler E, Benyamini Y. Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. J Health Soc Behav 1997; 38: 21-37.
  2. Tomšič S, Orožen K. Samoocena zdravja. V: Artnik B in sod. Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije: trendi v raziskavah CINDI 2001-2004-2008. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2012.
Opombe

Anketa vključuje osebe stare 15 let in več. Anketiranje ne zajema populacije, ki v času anketiranja prebiva v instituciji. EHIS podatki niso starostno standardizirani.

Pripravila: Sonja Tomšič Datum zadnje spremembe: marec 2021
Oglejte si kazalnik za vse občineeast