Kazalnik

K4.13 Pomoč na domu

Polni naziv kazalanika

Delež uporabnikov pomoči na domu med osebami starimi 65 let in več

Kratek naziv kazalnika
Pomoč na domu
Področje, podpodročje
Zdravstveno stanje
Namen in utemeljitev kazalnika

Zaradi demografskih sprememb v Sloveniji, se v socialnem in zdravstvenem sistemu močneje izpostavlja problematika starejših prebivalcev. Starejši so močneje izpostavljeni tveganju revščine, socialni izključenosti ter večjim potrebam po storitvah dolgotrajne oskrbe in drugih starejšim prilagojenih storitvah, ki lajšajo vsakodnevno vključevanje v okolje in življenje. 

Pomoč družini na domu po Zakonu o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialnovarstvenih storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko pomoč na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Pomoč na domu za starejše spada po opredelitvi v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 med storitve podpore in pomoči za socialno vključevanje in samostojno življenje v skupnosti. Te storitve izvajajo centri za socialno delo, varstveno-delovni centri, domovi za starejše, posebni socialni zavodi, zavodi za oskrbo na domu in zasebniki koncesionarji. Storitev pomoči na domu za starejše obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Ciljna skupina so osebe stare 65 let in več, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje. 

Ker storitve podpore in pomoči za socialno vključevanje in samostojno življenje v skupnosti še niso razvite v zadostni meri, se bodo do leta 2020 pospešeno razvijale in dopolnjevale z novimi oblikami. Organizacija pomoči na domu spada v pristojnost občin, ki z višino subvencije tudi uravnavajo ceno storitve. Previsoka cena storitve v nekaterih občinah je eden od razlogov za nizko vključenost starejših oseb v to storitev. Čeprav obstaja zakonska obveza za občine, da za svoje občane zagotovijo pomoč na domu, ta ni zagotovljena povsod – veliko je odvisno od posamezne občine, njene razvitosti in družbene občutljivosti oziroma odgovornosti in drugih razlogov. 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva je v obdobju 2006 - 2010 imela cilj: zagotovitev pomoči na domu za starejše za najmanj 3 % ciljne populacije oziroma vsaj 10.000 oseb starih nad 65 let, v veljavni Resoluciji za obdobje 2013 – 2020 pa je zapisan cilj: zagotovitev pomoči na domu za starejše za najmanj 3,5 % ciljne populacije oziroma 14.000 oseb v celotni Sloveniji. 

Definicija kazalnika

Delež uporabnikov pomoči na domu med osebami, starimi 65 let in več, opisuje razmerje med številom uporabnikov pomoči na domu zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, ki so stari 65 let in več, in številom prebivalcev, starih 65 let in več. 

Enota mere

Odstotek (%). 

Izračun kazalnika

Delež uporabnikov pomoči na domu je razmerje med številom oseb, starih 65 let in več, ki so vključeni v pomoč na domu, zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, na dan 31.12. opazovanega koledarskega leta in številom prebivalcev, starih 65 let in več, na začetku naslednjega koledarskega leta, pomnoženo s 100. 

Pomoč na domu 

= Število oseb vključenih v pomoč na domu(65+let)Število prebivalcev(65+let)×100

 

Viri podatkov za slovenijo

Letna poročila izvajanj pomoči na domu, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije 

Časovna razpoložljivost

Podatki za Slovenijo so dostopni od leta 2007 dalje. Podatki se objavljajo letno. 

Viri in literatura
  1. Nagode M, Lebar L, Jakob Krejan P. Izvajanje pomoči na domu: analiza stanja v letu 2013: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014.(http://www.irssv.si/index.php/raz-porocila/socialne-zadeve#dolgotrajna-oskrba-in- varstvo-starej%C5%A1ih)
  2. Izvajanje pomoči na domu, analiza stanj v različnih letih. Končna poročila. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. (http://www.irssv.si/index.php/raz-porocila/socialne- zadeve#dolgotrajna-oskrba-in-varstvo-starej%C5%A1ih)
  3. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010 (ReNPSV06- 10), Uradni list RS – 039/2006
  4. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13– 20), Uradni list RS – 039/2013
  5. Statistični urad Republike Slovenije (http://www.stat.si/StatWeb
Pripravili: Mojca Simončič in Metka Zaletel Datum zadnje spremembe: oktober 2019
Oglejte si kazalnik za vse občineeast