Kazalnik

K4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke

Polni naziv kazalanika

Incidenčna stopnja raka debelega črevesja in danke

Kratek naziv kazalnika
Novi primeri raka debelega črevesja in danke
Področje, podpodročje
Zdravstveno stanje
Namen in utemeljitev kazalnika

Rak debelega črevesja in danke je tretji najpogostejši rak (pri moških na 4. mestu, pri ženskah na 3. mestu v obdobju 2010-2014) in skupno predstavlja 10% vseh novih primerov rakavih bolezni. V zadnjih letih njegova pojavnost še narašča, povezana je predvsem z nezdravim življenjskim slogom, kot je uživanje nezdrave prehrane, debelost, premalo gibanja. Na zmanjšanje pojavljanja raka debelega črevesja in danke lahko vplivamo z zdravim življenjskim slogom. Izboljšanje vedenjskih dejavnikov tveganja je odgovornost posameznika in okolja. Lokalna okolja morajo omogočiti pogoje, da posameznik lahko izvaja aktivnosti, ki so koristne za zdravje. 

Pogosteje zbolevajo starejši od 50 let, mlajših od 50 let je 5,5 %. Verjetnost posameznika, rojenega 2014, da zboli za rakom do 75. leta starosti znaša, 4,3 %. 

V Sloveniji je v obdobju 2010-2014 za rakom debelega črevesja in danke letno v povprečju zbolelo 1.538 oseb, umrlo jih je 770. Relativno petletno preživetje bolnikov z rakom debelega črevesja se povečuje in je v tem obdobju znašalo 62,9 % za moške in 59,6 % za ženske vseh starosti. 

Bolezen se razvija dolgo brez očitnih bolezenskih znakov. Možnosti za ozdravitev so večje, kadar je bolezen odkrita v zelo zgodnji fazi. V ta namen je v Sloveniji vzpostavljen državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka debelega črevesja in danke, imenovan Program Svit, katerega ciljna populacija so ljudje stari 50-74 let. 

Aktivnosti za povečanje osveščenosti prebivalcev o tej hudi bolezni ter o možnostih preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in ukrepanja s povečevanjem vključenosti v Program Svit lahko prispevajo k zmanjšanju pojavnosti bolezni in njenih posledic, vključno z umrljivostjo. 

Definicija kazalnika

Incidenčna stopnja raka debelega črevesja prikazuje povprečno letno incidenco raka debelega črevesja in danke na 100.000 prebivalcev v opazovanem petletnem obdobju. Izračunana je starostno standardizirana stopnja, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev. 

Enota mere

Starostno standardizirana stopnja na 100.000 prebivalcev. 

Izračun kazalnika

Incidenčna stopnja raka debelega črevesja in danke je razmerje med številom novih primerov raka debelega črevesja in danke v opazovani populaciji v enem koledarskem letu in številom prebivalcev v opazovani populaciji na sredini istega koledarskega leta, pomnoženo s 100.000. 

Kategorije bolezni po MKB-10 klasifikaciji, ki so vključene v izračun, so C18 – C20.

Novi primeri raka debelega črevesja in danke 

=Število novih primerov raka debelega črevesja in dankeŠtevilo prebivalcev v opazovani populaciji×100.000

Za izračun starostno standardizirane stopnje je uporabljena metoda direktne standardizacije, kjer je za standardno populacijo uporabljena slovenska populacija iz leta 2014. Incidenčna stopnja raka debelega črevesa in danke je prikazana kot povprečje petih zaporednih let. 

Viri podatkov za slovenijo

Register raka republike Slovenije, Onkološki inštitut

Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije. 

Časovna razpoložljivost

Podatki o incidenci raka debelega črevesja se objavljajo letno. 

Viri in literatura
  1. Zadnik V, Primic Žakelj M. SLORA: Slovenija in rak. Epidemiologija in register raka. Onkološki inštitut Ljubljana. www.slora.si (20. 2. 2018). 

2. Rak v Sloveniji 2014. Ljubljana: Onkološki inštitut Ljubljana, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije, 2017. 

3. SVIT (http://www.program-svit.si/sl/rak-na-debelem-crevesu-in-danki

Opombe

K incidenci ne prištevamo raka anusa in analnega kanala (kategorija bolezni po MKB-10 klasifikaciji C21). 

Pripravili: Tatjana Kofol Bric, Jona Bambič Datum zadnje spremembe: marec 2018
Oglejte si kazalnik za vse občineeast