Kazalnik

K4.16 Novi primeri pljučnega raka

Polni naziv kazalanika

Incidenčna stopnja pljučnega raka

Kratek naziv kazalnika
Novi primeri pljučnega raka
Področje, podpodročje
Zdravstveno stanje
Namen in utemeljitev kazalnika

Pljučni rak je četrti najpogostejši rak (pri moških in ženskah na 4. mestu v obdobju 2010-2014) in skupno predstavlja skoraj 10 % vseh novih primerov rakavih bolezni. 

Za pljučnim rakom približno dvakrat pogosteje zbolevajo moški, vendar pojavnost pri njih upada, pri ženskah pa se povečuje. Največja incidenca je v starostni skupini 60-64 let. Verjetnost posameznika, rojenega 2014, da zboli za rakom do 75. leta starosti, znaša 3,9 %. 

V Sloveniji je v obdobju 2010-2014 za pljučnim rakom letno v povprečju zbolelo 1.279 oseb, umrlo jih je 1130. Relativno petletno preživetje bolnikov s pljučnim rakom je v obdobju 2010-2014 znašalo 13 % za moške in 19,1 % za ženske vseh starosti. 

Pljučni rak je v 89 % primerov povezan s kajenjem tobaka. Kajenje je eden najbolj preprečljivih dejavnikov tveganja za raka. Povzroča številne bolezni, ki zmanjšujejo kvaliteto življenja in življenjsko dobo in je glavni dejavnik tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja, kronične obstruktivne pljučne bolezni, pljučnega raka in druge. 

Kadilske navade se razvijejo že zgodaj, zato je preprečevanje začetkov kajenja z ukrepi na individualni in sistemski ravni ključnega pomena. Dokazano učinkoviti ukrepi so še finančni ukrepi na področju obdavčitev ter ustvarjanje okolij, ki bodo omejevala dostopnost do tobačnih izdelkov ter njihovo oglaševanje. 

 

Definicija kazalnika

Incidenčna stopnja pljučnega raka prikazuje povprečno letno incidenco pljučnega raka na 100.000 prebivalcev v opazovanem petletnem obdobju. Izračunana je starostno standardizirana stopnja, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev. 

Enota mere

Starostno standardizirana stopnja na 100.000 prebivalcev. 

Izračun kazalnika

Incidenčna stopnja pljučnega raka je razmerje med številom novih primerov pljučnega raka v opazovani populaciji v enem koledarskem letu in številom prebivalcev v opazovani populaciji na sredini istega koledarskega leta, pomnoženo s 100.000. 

Kategoriji bolezni po MKB-10 klasifikaciji, ki sta vključeni v izračun, sta C33 in C34. 

Novi primeri pljučnega raka 

=Število novih primerov pljučnega rakaŠtevilo prebivalcev v opazovani populaciji×100.000

Za izračun starostno standardizirane stopnje je uporabljena direktna metoda standardizacije, kjer je za standardno populacijo uporabljena slovenska populacija iz leta 2014. Incidenčna stopnja pljučnega raka je prikazana kot povprečje petih zaporednih let. 

Viri podatkov za slovenijo

Register raka republike Slovenije, Onkološki inštitut

Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije. 

Časovna razpoložljivost

Podatki o incidenci pljučnega raka se objavljajo letno. 

Viri in literatura
  1. Zadnik V, Primic Žakelj M. SLORA: Slovenija in rak. Epidemiologija in register raka. Onkološki inštitut Ljubljana. www.slora.si (20. 2. 2018).
  2. Rak v Sloveniji 2014. Ljubljana: Onkološki inštitut Ljubljana, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije, 2017.
  3. Nacionalni inštitut za javno zdravje (http://www.nijz.si/)
  4. Health for All Database (http://data.euro.who.int/hfadb/
Pripravili: Tatjana Kofol Bric, Jona Bambič Datum zadnje spremembe: marec 2018
Oglejte si kazalnik za vse občineeast