Kazalnik

K4.17 Novi primeri raka dojke

Polni naziv kazalanika

Incidenčna stopnja raka dojke

Kratek naziv kazalnika
Novi primeri raka dojke
Področje, podpodročje
Zdravstveno stanje
Namen in utemeljitev kazalnika

Rak dojke je v razvitem svetu pri ženskah najpogostejši rak. Skupno predstavlja približno 20 % rakov pri ženskah. Je eden pomembnejših vzrokov prezgodnje umrljivosti. Nevarnostni dejavniki za pojav raka dojke so: demografski dejavniki, dejavniki materinstva, hormoni, alkohol, debelost, ionizirajoče sevanje, mamografska nepreglednost dojk ter dednost. 

Pogosteje zbolevajo ženske po 50. letu starosti, mlajših je približno 20 %. Verjetnost posameznice, rojene 2014, da zboli za rakom do 75. leta starosti, znaša 7,4 % 

V Sloveniji je v obdobju 2010-2014 za rakom dojke letno v povprečju zbolelo 1.265 žensk, umrlo jih je 402. Relativno petletno preživetje bolnic z rakom dojke se izboljšuje in je v obdobju 2010-2014 znašalo 85,1 % za ženske vseh starosti. 

Možnost za ozdravitev je velika, če je rak dojk odkrit pravočasno, ko je še v zgodnji fazi razvoja. Za namen zgodnjega odkrivanja je v Sloveniji organiziran Državni presejalni program za raka dojk DORA, v sklopu katerega so na presejalno mamografijo vabljene ženske v starosti 50-69 let. Mamografija je najbolj zanesljiva in natančna metoda za ugotavljanje začetnih rakavih sprememb dojk, ki lahko odkrije raka, ko ta še ni tipen. 

Rak dojke je z ustreznimi preventivnimi ukrepi mogoče preprečiti in zmanjšati njegovo pogostnost. Spodbujanje k odzivnosti na presejalni program, osveščanje o pomenu ter izobraževanje o samopregledovanju in promocija zdravega življenjskega sloga - preprečevanje razvoja dejavnikov tveganja kot so debelost, kajenje, prekomerno uživanje alkohola in izpostavljenost škodljivim okoljskim dejavnikom. 

Definicija kazalnika

Incidenčna stopnja raka dojke prikazuje povprečno letno incidenco raka dojke na 100.000 prebivalcev v opazovanem petletnem obdobju. Izračunana je starostno standardizirana stopnja, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev. 

Enota mere

Starostno standardizirana stopnja na 100.000 žensk. 

Izračun kazalnika

Incidenčna stopnja raka dojke je razmerje med številom novih primerov raka dojke v opazovani populaciji žensk v enem koledarskem letu in številom žensk v opazovani populaciji na sredini istega koledarskega leta, pomnoženo s 100.000. 

Kategorija bolezni po MKB-10 klasifikaciji, ki je vključena v izračun, je C50. 

Novi primeri raka dojke 

=Število novih primerov raka dojkeŠtevilo žensk v opazovani populaciji×100.000

Za izračun starostno standardizirane stopnje je uporabljena metoda direktne standardizacije, kjer je za standardno populacijo uporabljena slovenska populacija iz leta 2014. Incidenčna stopnja raka dojke je prikazana kot povprečje petih zaporednih let. 

Viri podatkov za slovenijo

Register raka republike Slovenije, Onkološki inštitut

Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije. 

Časovna razpoložljivost

Podatki o incidenci raka dojke se objavljajo letno.

Viri in literatura
  1. Zadnik V, Primic Žakelj M. SLORA: Slovenija in rak. Epidemiologija in register raka. Onkološki inštitut Ljubljana. www.slora.si (20. 2. 2018). 

2. Rak v Sloveniji 2014. Ljubljana: Onkološki inštitut Ljubljana, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije, 2017. 

3. Držalni presejalni program za raka dojk (http://dora.onko-i.si/

Opombe

K incidenci raka dojke ne prištevamo kategorije bolezni po MKB-10 klasifikaciji D05 – dojka, in situ. 

Pripravili: Tatjana Kofol Bric, Jona Bambič Datum zadnje spremembe: marec 2018
Oglejte si kazalnik za vse občineeast