Kazalnik

K4.2 Bolniška odsotnost

Polni naziv kazalanika

Dnevi bolniške odsotnosti delovno aktivnih prebivalcev

Kratek naziv kazalnika
Bolniška odsotnost
Področje, podpodročje
Zdravstveno stanje
Namen in utemeljitev kazalnika

Kazalnik bolniške odsotnosti kaže splošno zdravstveno stanje in zmožnost za delo zaposlenih in samozaposlenih prebivalcev. Poleg objektivnih bolezenskih težav na individualno odločitev za bolniško odsotnost vpliva zapleten preplet dejavnikov, kot so razmere na delovnem mestu, vključno z medsebojnimi odnosi in organizacijo dela, družinske in osebne okoliščine, obseg pravic v sistemu socialnega zavarovanja in tudi razmere na trgu delovne sile. Negotovost na trgu dela, strah pred izgubo dela in tudi to, da v času velike brezposelnosti redno zaposlitev lažje obdržijo in dobijo bolj zdravi, so dejavniki, ki so posledica razvoja in uspešnosti delodajalcev na širšem območju in tudi lokalno. K ustvarjanju pogojev za dobre delodajalce z različnimi lokalnimi politikami in spodbudami prispeva tudi občina.

Definicija kazalnika

Bolniško odsotnost prikazujemo s povprečnim številom koledarskih dni nezmožnosti za delo na delovno aktivnega prebivalca. Upoštevani so dnevi, ki jih izbrani osebni zdravniki vpišejo na potrdilo o zdravniško opravičeni odsotnosti z dela. Vključeni so dnevi bolniške odsotnosti zaradi vseh razlogov; od bolezni, poškodb, do nege otrok in ostalih. Kazalnik imenujemo tudi indeks onesposabljanja (IO).

Enota mere

Dnevi, preračunani na število delovno aktivnih, to je zaposlenih in samozaposlenih prebivalcev.

Izračun kazalnika

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je razmerje med skupnim številom dni bolniške odsotnosti prebivalcev in številom vseh delovno aktivnih prebivalcev v opazovanem koledarskem letu.

Bolniška odsotnost

=Število dni bolniške odsotnosti prebivalcevŠtevilo delovno aktivnih prebivalcev

Med zaposlene prebivalce vključujemo zavarovance po zavarovalnih podlagah: 001, 002, 005, 008, 011, 012, 013, 016, 019, 020, 021, 027, 028, 029, 034, 036, 040, 051, 052, 064, 072, 074, 085, 090, 091, 103, 104

Viri podatkov za slovenijo

Zbirka NIJZ 3 o začasni odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Zaposleni prebivalci, baza zavarovancev, ki jo upravlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Časovna razpoložljivost

Kazalnik se pripravlja za obdobje enega koledarskega leta enkrat letno, predvidoma v septembru naslednjega leta. Bolniška odsotnost na nivoju delovno aktivnih prebivalcev občine se izračunava od leta 2013.

Podatki o bolniški odsotnosti so po sedanjih definicijah dostopni od leta 1997. Procent bolniške odsotnosti pa je objavljen od leta 1962.

Viri in literatura
  1. Nacionalni inštitut za javno zdravje (http://www.nijz.si/)
  2. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (http://www.zzzs.si/)
  3. World Health Organization, Health For All Database (http://data.euro.who.int/hfadb/ Absenteeism from work due to illness, days per employee per year)
Opombe

Izrazito starejša starostna struktura delovno aktivnih prebivalcev in težki delovni pogoji v določenih gospodarskih dejavnostih lahko prispevajo k večji bolniški odsotnosti neodvisno od dejavnikov lokalnega okolja.

Pripravila: Tatjana Kofol Bric Datum zadnje spremembe: september 2016
Oglejte si kazalnik za vse občineeast