Kazalnik

K4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni

Polni naziv kazalanika

Delež prejemnikov zdravil za zniževanje sladkorja v krvi

Kratek naziv kazalnika
Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni
Področje, podpodročje
Zdravstveno stanje
Namen in utemeljitev kazalnika

Sladkorna bolezen s spremljajočo obolevnostjo, socialnimi in ekonomskimi posledicami za obolele, njihove družine in celotno družbo, postaja v številnih državah velik javnozdravstveni problem. Sladkorna bolezen skrajša pričakovano trajanje življenja in v dolgoletnem poteku z zapleti zmanjša kakovost življenja. V zadnjih dveh desetletjih se pojavlja pogosteje v vseh starostnih skupinah. Prevalenca sladkorne bolezni narašča s starostjo in doseže okoli 10 % pri starosti 60 let in več v večini populacij. Projekcije na podlagi trendov in porazdelitev determinant sladkorne bolezni predvidevajo, da se lahko v EU prevalenca do leta 2025 poveča na več kot 10 % prebivalstva. Ocene temeljijo na večji razširjenosti dejavnikov tveganja, zlasti debelosti ter premajhni telesni dejavnosti in značilnosti prehrane v t.i. diabetogenih okoljih, ki spodbujajo debelost in so najpomembnejša determinanta povečevanja incidence. Hitra rast števila oseb s sladkorno boleznijo tipa 2, ki predstavlja 85-90 % primerov, je ob tem posledica večanja in staranja prebivalstva, ekonomskega razvoja ter urbanizacije. Raziskave v evropskih državah kažejo, da je poleg primerov znane bolezni še dodatnih 30 % tega števila ali več ljudi z neodkrito in nezdravljeno sladkorno boleznijo. S pogostejšim pojavljanjem sladkorne bolezni med prebivalstvom srednjih let je pričakovati večjo prevalenco zapletov pri delovno aktivnem prebivalstvu. 

Predstavljeni kazalnik veča zavedanje o razširjenosti sladkorne bolezni v lokalni skupnosti, ki lahko prispeva k zmanjševanju dejavnikov tveganja za nastanek sladkorne bolezni, boljšemu odkrivanju sladkornih bolnikov in lažjemu obvladovanju bolezni. 

Definicija kazalnika

Delež prejemnikov zdravil za zniževanje sladkorja v krvi opisuje število prejemnikov zdravil za zniževanje sladkorja v krvi na 100 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu. 

Izračunan je starostno standardiziran delež, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev. 

Enota mere

Stopnja na 100 prebivalcev. 

Izračun kazalnika

Delež prejemnikov zdravil za znižanje sladkorja v krvi je razmerje med številom oseb, ki so znotraj opazovanega koledarskega leta prejele vsaj en recept za zdravilo za znižanje sladkorja v krvi in številom prebivalcev sredi istega leta, pomnoženo s 100. 

V izračunu so kot zdravila za zniževanje sladkorja v krvi upoštevana zdravila iz Anatomsko- terapevtsko-kemične klasifikacije zdravil skupine A10: Zdravila za zdravljenje diabetesa. 

Prejemniki zdravila zaradi sladkorne bolezni 

=Število prejemnikov zdravil za zniževanje sladkorja v krviŠtevilo prebivalcev×100

Za standardizacijo je uporabljena direktna metoda standardizacije, kjer je za standardno populacijo uporabljena slovenska populacija iz leta 2014. 

Viri podatkov za slovenijo

Zbirka podatkov o ambulantno predpisanih zdravilih na recept, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije. 

Časovna razpoložljivost

Podatki o prejemnikih zdravil se objavljajo letno. 

Viri in literatura
  1. Nacionalni inštitut za javno zdravje (http://www.nijz.si/)
  2. Statistični urad Republike Slovenije (http://www.stat.si/StatWeb)
  3. Health for All Database (http://data.euro.who.int/hfadb/)
  4. Centers for Disease Control and Prevention, Diabetes Data and Statistics (http://www.cdc.gov/diabetes/data/)
  5. Fakta og helsestatistikk om diabetes (http://www.fhi.no/artikler/?id=70814)
  6. Paulin S in sod. Ekonomsko breme sladkorne bolezni v Sloveniji 2012. (http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/breme_sladkorn e.docx
Opombe

Prejemniki zdravil za zniževanje sladkorja v krvi ne predstavljajo vseh oseb s sladkorno boleznijo. Nekateri sladkorni bolniki obvladujejo svojo bolezen z ukrepi, ki ne vključujejo zdravil, torej z dieto in spremembo življenjskega sloga. Po strokovni oceni je v Sloveniji delež teh oseb, ki svojo sladkorno bolezen obvladujejo samo z nefarmakolokškimi ukrepi, okoli 15 %. 

Pripravil: Aleš Korošec Datum zadnje spremembe: september 2016
Oglejte si kazalnik za vse občineeast