Prikaz podatkov za občino

Hodoš/Hodos

Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota
Arhiv občine
Ni prava občina? Izberite drugo občinoeast

Občina leži na severovzhodnem delu Slovenije, na Goričkem, ob slovensko-madžarski meji. Večina prebivalcev pripada madžarski narodnosti in evangeličanski veroizpovedi. To je etnološko zelo zanimivo območje s spomeniško zaščitenimi kmetijami in značilnimi panonskimi vodnjaki.

Leto objave podatkov

Kazalniki zdravja v občini - ključne ugotovitve

Zdravstveno stanje in umrljivost
  • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
  • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
  • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
  • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
  • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 47 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
  • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
  • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
  • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
  • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 42,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
  • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 56,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Grafični prikaz podatkov za leto

Primerjava kazalnikov na ravni občine z državnim povprečjem

Oglejte si celotne podatke vseh kazalnikoveast
Natisniteprint

Legenda

Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravja za občino v primerjavi z upravno enoto. statistično regijo in Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni občine z državnim povprečjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. V majhnih občinah zaradi majhnega števila dogodkov lahko pričakujemo večja nihanja vrednosti kazalnikov med posameznimi leti. Definicije. dodatni podatki in grafični prikazi so dostopni na spletni strani NIJZ. Položaj občine glede na povprečje Slovenije (1) in glede na razpon vrednosti po občinah od najnižje do najvišje<>. Pri kazalnikih. kjer ni oznake, v opazovanem časovnem obdobju ni bilo pojava<">.

Barve in oblike oznak pomenijo:
Zelena - občina je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije.
Modra - občina je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije. želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti .
Rdeča - občina je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije.
Rumena - občina se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije.
Bela - vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Primerjava podatkov za leto

Izberite občino za primerjavo
Natisniteprint
Hodoš/Hodos

Trendi

Natisniteprint
Kazalnik ni prikazan, ker vrednosti časovno niso primerljive ali prikazi kazalnika na višjih teritorialnih ravneh niso smiselni.
Občina Hodoš/Hodos
Regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota
Slovenija
Prikaži kazalnik za vse občineeast
Izberi drugo občinoeast