Zdravje v občini 2023: novi podatki o zdravju prebivalcev slovenskih občin

Pregled podatkov kaže, da smo se v letu 2021 še malo postarali, pridobili na teži, bili več bolniško odsotni in jemali več zdravil. Hkrati pa smo bili bolj izobraženi in manj poškodovani v prometnih nezgodah. Nakazal se je zmanjšan vpliv alkohola na naše zdravje. Tudi v letu 2021 je na kazalnike telesnega in duševnega zdravja vplivala pandemija covida-19, čeprav manj kot v prvem letu pandemije, leta 2020. 

Nekateri kazalniki kažejo na izboljšanje zdravja

V primerjavi s prejšnjo objavo opažamo na ravni Slovenije izboljšanje kazalnikov zdravja na nekaj področjih. Že peto leto zapored opažamo manjše število primerov hospitalizacij zaradi astme pri otrocih in mladostnikih, ki se je zmanjšalo za dobrih 21 % v primerjavi s prejšnjo objavo. Tako  so se vrednosti kazalnika hospitalizacije otrok zaradi astme izboljšale v kar 136 občinah. 

Beležimo tudi za 2,4 % manj primerov hospitalizacij zaradi možganskih kapi. Prav tako se že peto leto nadaljuje trend zmanjševanja hospitalizacij zaradi bolezni, neposredno pripisljivih alkoholu. 

Povečano varnost cestnega prometa v letu 2021 nam kažeta dva kazalnika. V primerjavi s prejšnjo objavo se je ponovno zmanjšala stopnja poškodovanih v transportnih nezgodah kot tudi delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji.

Drugi kazalniki kažejo na slabše zdravje

Pri nekaterih kazalnikih smo na ravni Slovenije zaznali poslabšanje. Ponovno beležimo večjo stopnjo skupne umrljivosti, na katero v 5-letnem povprečju izrazito vpliva leto 2020. Na ravni države je možno primerjati leti 2020 in 2021 in ta primerjava kaže, da je skupna umrljivost v letu 2021 nižja kot v letu 2020, ko je bila večja umrljivost posledica pandemije covida-19. Prav tako po večletnem pozitivnem trendu zmanjšanja števila samomorov opažamo ponovni porast. V primerjavi s prejšnjo objavo se je umrljivost zaradi samomora v Sloveniji povečala za dobra 2 %. Po večletnem pozitivnem trendu zmanjševanja prejemnikov zdravil zaradi duševnih težav, smo v letu 2021 ponovno beležili njihov porast in sicer za 2 % v primerjavi z letom 2020.

Nadaljuje se rast števila novih primerov raka, predvsem na račun povečanja incidence pljučnega raka (za 2,1 %) in raka dojke (za 3,2 %). Ob tem pa se stopnja novo odkritih rakov debelega črevesa in danke v nasprotju z drugimi lokacijami raka stabilno zmanjšuje (za 2,4 %).

Že osmo leto zapored v Sloveniji beležimo naraščanje bolniške odsotnosti, ki se je opazno povečala v primerjavi z letom 2016, ko smo prvič objavili kazalnike na ravni občin. Bolniška odsotnost se je v povprečju zvišala s 13 na 19 dni nezmožnosti za delo na zaposlenega prebivalca. V letu 2021 se je v primerjavi z letom 2020 kar v 140 občinah trajanje bolniške odsotnosti podaljšalo , ob čemer je kar 127 občin nad slovenskim povprečjem.

Po pričakovanjih smo zaznali izrazito poslabšanje tudi pri podatkih športnega kartona šoloobveznih otrok. V letu 2021 so se vrednosti telesnega fitnesa otrok poslabšale v kar 109 občinah. Kazalnik prekomerne prehranjenosti šolskih otrok se je poslabšal za dobre 3 odstotke.

Udeležbi v presejalnih programih ZORA in DORA sta se izboljšali

Presejanost žensk v programu ZORA se je po padcu v 2020 povečala za dobre 3 odstotke in je v letu 2021 predstavljala 71,7 %, kar jo je ponovno vrnilo nad mejo 70 %, ki predstavlja zaželeno udeležbo za največje učinke nacionalnega presejanja. Prav tako se je za skoraj 2 odstotka zvišala tudi presejanost v program DORA in znaša dobrih 78 %. V programu DORA, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka dojk, beležimo največjo udeležbo od vseh državnih presejalnih programov za raka v Sloveniji.

Kazalnik presejalnega Programa Svit za odkrivanje raka debelega črevesa in danke drugo leto zapored kaže nižjo udeležbo. V primerjavi z letom 2020 se je odzivnost v Program Svit v letu 2021 zmanjšala za 1 odstotno točko in znaša 63,4 %, kar odstopa od postopnega trenda rasti odzivnosti od začetka programa.

Vpliv pandemije na nekatere kazalnike 

V letu 2021 smo zabeležili porast števila prejemnikov zdravil proti strjevanju krvi, ki se je povečalo za 2 odstotka v primerjavi s podatki za leto 2020. Prav tako se je ponovno obrnila navzgor krivulja prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni, ki se je po rahlem padcu v letu 2020 vrnila k dolgoletnemu trendu povečevanja. V letu 2021 je manj prebivalcev prejemalo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, ta trend upadanja opazujemo skozi vseh osem let objave kazalnika.

Ponovno se je zmanjšalo število uporabnikov pomoči na domu, ki je po vzponu v času pred pandemijo ponovno upadlo.

Po tem ko smo nekaj let zapored beležili naraščanje števila zlomov kolka pri prebivalcih, starejših od 65 let, se je v letu 2021 trend obrnil navzdol in prikazuje vrednosti, ki so celo nižje v primerjavi z letom 2016, ko smo  ta kazalnik prvič objavili na ravni občin. Stopnja zlomov kolka je, v primerjavi z lansko objavo, upadla za 2,7 %.

Novosti

Letos objavljamo štiri nove kazalnike:

  • Vrednosti kazalnikov »Dostop do varnih kolesarskih in sprehajalnih poti« in »Sodelovanje pri odločitvah skupnosti« so pridobljene iz šeste Nacionalne raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog in odražajo pogled prebivalcev lokalnih skupnosti na kakovost bivanja v svojih naseljih.
  • Kazalnik »Novi primeri raka želodca« je povzet po podatkih Registra Raka Onkološkega Inštituta Ljubljana in je namenjen spremljanju incidence v Sloveniji v sklopu strateškega načrta EU za njegovo preprečevanje.
  • Kazalnik »Oviranost pri vsakodnevni skrbi zase« prikazuje rezultate Nacionalne raziskave o zdravju in zdravstvenem varstvu (European Health Interview Survey – EHIS), in kaže delež prebivalcev starejših od 55 let, ki imajo ob bivanju doma  težave pri vsakodnevnih aktivnostih.

Podrobne opise kazalnikov, njihov namen in metode izračuna preglejte v publikaciji Metodološka pojasnila na naslednji povezavi.

V osrednji vsebini letošnjih kratkih publikacij za občine smo se dotaknili tematike zdravstvene pismenosti prebivalcev Slovenije. Zdravstvena pismenost je ključni dejavnik ter posrednik in spodbujevalec zdravja. Je temelj za opolnomočenje in aktivno participacijo posameznikov pri skrbi za lastno zdravje in za  uspešno koriščenje možnosti zdravstvenega sistema. V vsakdanjem življenju je pomembna za sprejemanje informiranih odločitev glede zdravja, obvladovanja bolezni, razumevanje zdravstvenih sporočil, komuniciranje z zdravstvenimi delavci, povezana je z zdravstvenimi izidi posameznikov in tudi s stroški zdravstvenega varstva. Več o ravni in družbenih razlikah v zdravstveni pismenosti prebivalcev Slovenije lahko preberite v osrednji vsebini kratkih publikacij Zdravje v občini.

Pozorno pri interpretaciji podatkov o spremembah kazalnikov

Kazalnike v letošnjem letu objavljamo že osmo leto zapored, kar omogoča tudi časovno primerjavo za nazaj. Vendar je potrebno spremembe med obdobji interpretirati pazljivo in upoštevati dejstvo, da v občinah z majhnim številom prebivalcev tisti kazalniki, ki kažejo manj pogoste dogodke, kot so obolevanje in smrti zaradi posameznih vzrokov, močno zanihajo že pri nekaj primerih več ali manj. Ta pojav smo skušali uravnotežiti z izračunavanjem kazalnikov iz večletnih povprečij (v nekaterih primerih tudi 10-letnih). Podatki za vsako posamezno občino ter izračunane absolutne in relativne razlike med lansko in letošnjo objavo so dostopni v tabeli na spletni strani Zdravja v občini.

Nazaj na Obvestilaeast