Kazalnik

K1.2 Prirast prebivalstva

Polni naziv kazalanika

Skupni prirast prebivalstva

Kratek naziv kazalnika
Prirast prebivalstva
Področje, podpodročje
Prebivalci in skupnost
Namen in utemeljitev kazalnika

Kazalnik Skupni prirast prebivalstva na 1.000 prebivalcev prikazuje relativno rast prebivalstva na določenem območju. Na število prebivalcev vplivajo, poleg naravnega gibanja (rojstev in smrti), tudi selitve. Na splošno velja, da so selitve usmerjene v regije z boljšimi ekonomskimi možnostmi, z namenom izboljšanja življenjske ravni migrantov. Priseljevanje delovno aktivne populacije na določeno območje pomeni izboljšanje razvojnih in demografskih potencialov območja, ki se posledično odražajo v zdravju populacije. Po drugi strani priseljevanje iz zelo drugačnih kulturnih okolij predstavlja nove izzive za zdravstveni sistem in pogosto terja prilagoditve pristopov k izboljševanju življenjskega sloga.

Definicija kazalnika

Skupni prirast prebivalstva pomeni razmerje med seštevkom naravnega in selitvenega prirasta na določenem območju v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 1.000.

Skupni prirast je seštevek naravnega in selitvenega prirasta na določenem območju v koledarskem letu.

Naravni prirast je razlika med številom živorojenih otrok in številom umrlih na določenem območju v koledarskem letu.

Selitveni prirast je razlika med številom priseljenih in odseljenih na določenem območju v koledarskem letu.

Prebivalstvo je število prebivalcev na določenem območju v koledarskem letu.

Enota mere

Relativno število.

Izračun kazalnika

Skupni prirast prebivalstva je razmerje med seštevkom naravnega prirasta in selitvenega prirasta prebivalstva v koledarskem letu in številom vseh prebivalcev sredi istega leta, pomnoženo s 1.000. 

Prirast prebivalstva 

=(Naravni prirast)+(Selitveni prirast)Prebivalstvo×1.000

Viri podatkov za slovenijo

Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije. 

Časovna razpoložljivost

Podatki se objavljajo letno, razpoložljivi so od leta 1995 dalje.

Viri in literatura
  1. Demografski kazalniki in načini njihovega izračunavanja, Statistični urad Republike Slovenije (http://www.stat.si/doc/pub/rr776-2002/met_izracun/izracun.htm).
Pripravili: Mojca Simončič in Metka Zaletel Datum zadnje spremembe: januar 2018
Oglejte si kazalnik za vse občineeast