Kazalnik

K1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)

Polni naziv kazalanika

Prebivalstvo, staro 80 let in več

Kratek naziv kazalnika
Starejše prebivalstvo (nad 80 let)
Področje, podpodročje
Prebivalci in skupnost
Namen in utemeljitev kazalnika

Staranje prebivalstva je novejši demografski pojav, saj se je povečanje deleža starih ljudi v populaciji v izrazitejši obliki pojavilo šele v dvajsetem stoletju. Visoka rodnost v začetku 20. stoletja, znižanje umrljivosti in s tem daljšanje življenjske dobe sta v večini sedanjih držav Evropske unije privedla do porasta absolutnega števila in deleža prebivalcev, starejših od 64 let. Od šestdesetih let prejšnjega stoletja dalje je najbolj padala umrljivost po 60. letu starosti, kar je na glavo obrnilo trend umrljivosti, ki je veljal zadnji dve stoletji. To je povzročilo dramatičen porast deleža prebivalcev, starejših od 75 let.

Demografsko gibanje v Sloveniji se ne razlikuje od demografskega gibanja v razvitih državah. Prebivalstvo Slovenije spada že več kot desetletje med stara prebivalstva. Razvite države se že srečujejo z negativnimi posledicami staranja prebivalstva, saj prihaja do globalnega naraščanja števila poškodb okončin, vnetnih in degenerativnih bolezni sklepov ter bolezni in poškodb hrbtenice. V prihodnosti lahko pričakujemo, da se bo problem poškodb, še posebno zaradi padcev,
povečeval zaradi naraščanja deleža starih ljudi v populaciji, kar privede do povečanja potreb po dolgotrajni oskrbi oz. domski oskrbi in posledično porast stroškov v zdravstvenem sistemu.

Definicija kazalnika

Kazalnik Prebivalstvo, staro 80 let in več, opisuje odstotek prebivalstva, starega 80 let in več na določenem teritoriju, v sredini leta.

Število prebivalcev, starih 80 let in več, je število prebivalcev, ki so v določenem opazovanem koledarskem obdobju stari vsaj 80 let.

Starost je čas, ki ga je oseba preživela od rojstva do trenutka opazovanja. Izražena je v dopolnjenih letih starosti. 

Enota mere

Odstotek (%).

Izračun kazalnika

Kazalnik Prebivalstvo, starejše od 80 let, je razmerje med številom prebivalcev, starih 80 let in več, in številom vseh prebivalcev na sredini leta na določenem območju, pomnoženo s 100.

Starejše prebivalstvo

=Število prebivalcev (80+let)Število prebivalcev ×100

Viri podatkov za slovenijo

Prebivalstvo , Statistični urad Republike Slovenije

Časovna razpoložljivost

Podatki se objavljajo letno, razpoložljivi so od leta 2000 dalje.

Viri in literatura
  1. Statistični urad Republike Slovenije (http://www.stat.si/StatWeb).
  2. Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society - 10/10/2014 (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sl&pubId=7724). 
Pripravili: Mojca Simončič in Metka Zaletel Datum zadnje spremembe: september 2016
Oglejte si kazalnik za vse občineeast