Kazalnik

K1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)

Polni naziv kazalanika

Odrasli med 25. in 64. letom starosti, z nižjo stopnjo izobrazbe

Kratek naziv kazalnika
Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)
Področje, podpodročje
Prebivalci in skupnost
Namen in utemeljitev kazalnika

Kazalnik prikazuje odrasle osebe z nižjo stopnjo izobrazbe, ki predstavljajo eno izmed ranljivejših skupin na trgu dela. Izobrazba spada med najpomembnejše dimenzije socialno-ekonomskega statusa. Merimo jo stopenjsko in sicer od nižje do višje dosežene stopnje izobrazbe. Izobrazba je
pomembna, če je človek zaposlen, saj mu omogoča napredovanje, zdrav življenjski slog in ga oskrbuje z znanjem in veščinami za dosego koristnih informacij glede zdravja. Izobrazba ima velik vpliv na zdravje in smrtnost. Z višjo izobrazbo imamo možnost varnejše zaposlitve, opravljanja dela z
večjim ugledom, posledično je dopuščena večja avtonomija pri delu in višji dohodek. Ljudje z višjo izobrazbo skozi študij pridobijo določeno znanje, ki jim nudi širši pogled na svet, dosegajo večjo fleksibilnost v odzivih, odprti so za novosti, imajo lažji dostop do informacij in le-te lažje razumejo. Izobrazba nam omogoča večji nadzor nad življenjem, bolj učinkovito reševanje različnih (življenjskih) problemov in učinkovito skrb za zdravje. Spremembe socialno-ekonomskih pogojev neposredno vplivajo na poslabšanje gmotnega stanja prebivalcev zaradi izgube zaposlitve, trajajoče brezposelnosti s težavami pri plačevanju rednih mesečnih obveznosti, med ljudi se širi strah pred izgubo zaposlitve in negotova pričakovanja za prihodnost, kar vse posredno ali neposredno vpliva na zdravje in vedenjski slog posameznikov, družin in družbe. Tako na primer ljudje s slabšimi socialno-ekonomskimi pogoji umirajo prej, živijo dlje časa z oviranostjo, med njimi so bolj razširjeni dejavniki tveganja, kot so: kajenje, alkohol, nezdrave prehranjevalne in gibalne navade in drugi.

Definicija kazalnika

Osnovno izobraženi odrasli prikazuje delež populacije v starosti med 25 in 64 let, katerih zadnja zaključena stopnja izobrazbe je osnovna šola ali manj.

Dosežena izobrazba je najvišja dosežena javno veljavna izobrazba, ki jo oseba praviloma pridobi z uspešnim končanjem javno veljavnega izobraževalnega oz. študijskega programa. Javno veljavno izobrazbo lahko oseba pridobi tudi po drugih poteh izobraževanja, med katere spada tudi uspešno opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit. Oseba pridobitev izobrazbe dokazuje z javno listino (spričevalo, diploma itd.). Stopnjo dosežene izobrazbe se določa na podlagi Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja – KLASIUS. Informacije o KLASIUS-u so na voljo na naslovu: http://www.stat.si/klasius/.

Nižja stopnja izobrazbe – zajema doseženo največ osnovnošolsko izobrazbo (brez izobrazbe, nepopolno osnovnošolsko izobrazbo ter zaključeno osnovno izobrazbo).

Brez izobrazbe je oseba, ki ni končala niti enega razreda osnovne šole.

Nepopolna osnovna izobrazba je izobrazba osebe, ki:
- ni dokončala osnovne šole;
- ni dokončala osnovne šole in se je priučila za delo;
- ima nedokončano osnovno šolo in je končala javnoveljavni program usposabljanja za delo.

Osnovna izobrazba je izobrazba, ki jo je pridobila oseba, ki je zaključila 8 razredov osemletne osnovne šole ali manj, če je končala izobraževanje v času, ko je osnovno izobraževanje trajalo manj kot 8 let.

Enota mere

Odstotek (%).

Izračun kazalnika

Odrasli med 25. in 64. letom z nižjo stopnjo izobrazbe je razmerje med številom prebivalcev, starih med 25 in 64 let, katerih zadnja zaključena stopnja izobrazbe je osnovna šola ali manj, in številom vseh prebivalcev, starih med 25 in 64 let, pomnoženo s 100.

Osnovno izobraženi odrasli

=Število prebivalcev z nižjo stopnjo izobrazbe (25-64 let)Število prebivalcev (25-64 let)×100

Viri podatkov za slovenijo

Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije. 

Časovna razpoložljivost

Podatki se objavljajo letno, razpoložljivi so od leta 2011 dalje. 

Viri in literatura
  1. Tavčar Kranjc M. Gender differences in educational system in Slovenia. Univerza v Mariboru, 2008.
  2. Šešerko M. Vpliv družbenih dejavnikov na zdravje. Diplomsko delo. Ljubljana, 2009.
  3. Statistični urad Republike Slovenije (http://www.stat.si/statweb).
Pripravila: Mojca Simončič Datum zadnje spremembe: marec 2017
Oglejte si kazalnik za vse občineeast