Kazalnik

K2.14 Sodelovanje pri odločitvah skupnosti

Polni naziv kazalanika

Sodelovanje pri odločitvah skupnosti

Kratek naziv kazalnika
Sodelovanje pri odločitvah skupnosti
Področje, podpodročje
Dejavniki tveganja za zdravje
Namen in utemeljitev kazalnika

Novejši pristopi k skrbi skupnosti za zdravje brišejo meje med sektorji, ki zagotavljajo storitve, povezane z zdravjem. Vedno več mislimo na zdravje v smislu krepitve zdravja, in manj v smislu zdravljenja bolezni. Skrb za zdravje ne zadeva več le služb zdravstvenega varstva, ampak tudi socialno varstvo, vzgojo in izobraževanje, služb za prostorsko in okoljsko urejanje in druge občinske organizacije. V zadnjih letih se pospešeno ugotavlja, da k dobremu zdravju in počutju poleg fizičnih in ekoloških, v veliki meri prispevajo tudi socialne značilnosti okolja - infrastrukturna urejenost, sprejetost oz. povezanost prebivalcev, varnost ter možnost sodelovanja občanov pri odločanju in ukrepanju skupnosti za izboljšanje svojega domačega okolja. Z vidika zdravja prebivalca je podporna tista skupnost, ki je varna, privlačna, cenovno dostopna, okoljsko in ekonomsko trajnostna ter družbeno povezana in inkluzivna. Prebivalci občin so gotovo najpomembnejši in najzanesljivejši vir informacij o tem, kako urejena in uspešna je njihova lokalna skupnost oz. kje vidijo priložnost za izboljšave v okolju, saj pri svojih dejavnostih in v vsakdanjem življenju uporabljajo objekte infrastrukture in so zato prvi, ki vedo, kdaj so potrebne spremembe. Nekateri občani ali skupine imajo informacije s terena, drugi imajo veliko teoretičnega znanja, tretji so pa lahko ključni pri samem izvajanju novih ukrepov. 

Vključevanje občanov v procese odločanja v občini ne prinaša samo sprememb na bolje, ampak pripomore tudi k lažjemu uvajanju novosti, hkrati veča zaupanje občanov v delo občine, v proces prinaša nove poglede in znanja, dviguje ozaveščenost, spodbuja razprave in spremlja delo odgovornih. S spremljanjem in z vrednotenjem procesa vključevanja občanov lahko preverimo, ali občina dosega zastavljene cilje, lahko se pravočasno odzovemo na morebitna odstopanja in prilagodimo metode posvetovanja ali pridobimo dragocene podatke, ki bodo koristili pri sprejemanju odločitev in posvetovanjih v prihodnje. Prehod na bolj trajnostno družbeno in individualno obnašanje zahteva celostne pristope na nacionalni in lokalni ravni, kjer je ključen prispevek tako odločevalcev kot prebivalcev skupnosti.

Definicija kazalnika

Kazalnik »Sodelovanje pri odločitvah skupnosti« prikazuje delež oseb, starih 18 – 74 let, ki so v anketi odgovorili, da menijo, da lahko sodelujejo pri odločitvah skupnosti in pomagajo spremeniti stvari na bolje v svojem kraju.

Enota mere

Odstotek (%).

Izračun kazalnika

Kazalnik »Sodelovanje pri odločitvah skupnosti« prikazuje razmerje med številom oseb, ki so v anketi »Z zdravjem povezan vedenjski slog« na vprašanje »Ali se vam zdi, da lahko sodelujete pri odločitvah skupnosti in pomagate spremeniti stvari na bolje v vašem kraju?« odgovorile DA, in številom vseh oseb, ki so odgovorile na anketni vprašalnik, pomnoženo s 100.

Sodelovanje pri odločitvah skupnosti

Število oseb, ki menijo, da lahko sodelujejo pri odločitvah skupnostiŠtevilo vseh oseb,ki so odgovorile na anketni vprašalnik×100     

Kazalnik za občino je izračunan na podlagi modela, ki upošteva prevalenco sodelovanja pri odločitvah skupnosti (vključuje odgovore DA) na nivoju upravne enote in demografske podatke občine.

Viri podatkov za slovenijo

Anketa »Z zdravjem povezan vedenjski slog« (CINDI), Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Časovna razpoložljivost

Podatki se zbirajo periodično. 

Raziskava je bila opravljena v letih 2001, 2004, 2008, 2012, 2016 in 2020.

Viri in literatura

1. Sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni. Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem, Sektor za lokalno samoupravo. Dostopno 24.02.2023 na https://www.gov.si/teme/sodelovanje-prebivalcev-pri-odlocanju-na-lokalni-ravni/.

2. Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini. Ministrstvo za javno upravo. Ljubljana 2017. Dostopno 24.02.2023 na https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Lokalna-samouprava/Smernice-za-vkljucevanje-obcanov-in-drugih-zainteresiranih-skupin-v-procese-odlocanja-v-obcini-2017.pdf 

3. Gjorgjev D, Dimovska M, Morris G, Howie J, Borota Popovska M, Topuzovska Latkovikj M. How Good Is our Place-Implementation of the Place Standard Tool in North Macedonia. Int J Environ Res Public Health. 2019 Dec 27;17(1):194. doi: 10.3390/ijerph17010194. PMID: 31892126; PMCID: PMC6981766.

4. Giles-Corti B, Badland H, Mavoa S, Turrell G, Bull F, Boruff B, Pettit C, Bauman A, Hooper P, Villanueva K, Astell-Burt T, Feng X, Learnihan V, Davey R, Grenfell R, Thackway S. Reconnecting urban planning with health: a protocol for the development and validation of national liveability indicators associated with noncommunicable disease risk behaviours and health outcomes. Public Health Res Pract. 2014 Nov 28;25(1):e2511405. doi: 10.17061/phrp2511405. PMID: 25828444.

5. Kako lahko sodelujem pri odločanju v svoji lokalni skupnosti (oblike neposredne demokracije v lokalnih skupnostih). Matevžič G, Divjak T. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC. Ljubljana 2008. Dostopno 24.02.2023 na http://pic.si/wp-content/uploads/2014/01/odlocanje-v-svoji-lokalni-skup.pdf

Opombe

Anketa vključuje osebe, stare 18 – 74 let. Anketiranje ne zajema populacije, ki v času anketiranja prebiva v instituciji. Odgovori temeljijo na subjektivni oceni okolja bivanja.

Pripravila: Victoria Zakrajšek Datum zadnje spremembe: marec 2023
Oglejte si kazalnik za vse občineeast