Kazalnik

K2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih

Polni naziv kazalanika

Delež oseb, ki so čezmerno prehranjeni ali debeli

Kratek naziv kazalnika
Prekomerna prehranjenost odraslih
Področje, podpodročje
Dejavniki tveganja za zdravje
Namen in utemeljitev kazalnika

Danes živimo v debelilnem okolju – to je okolje, v katerem je človek izpostavljen številnim možnostim prevelikega energijskega vnosa in obenem premajhne porabe. To pomeni, da je ponudba hrane taka, da lahko hitro vnesemo v telo veliko količino kalorij, obenem pa zaradi današnjega sedečega življenjskega sloga teh kalorij ne porabljamo. Po podatkih OECD ima na območju EU več kot eden od dveh odraslih in skoraj eden od šestih otrok prekomerno telesno težo ali debelost. OECD poroča, da se je deleža debelosti v zadnjih petih letih še povečeval, čeprav počasneje kot prej. Tudi v Sloveniji smo še vedno priča naraščanju prekomerne telesne teže in debelosti tako pri odraslih kot pri otrocih in mladostnikih, ki pa se v nekaterih starostnih skupinah in z nekaterimi razlikami po spolu, umirja. Debelost je pogostejša pri osebah z nižjim socialno-ekonomskim položajem in pričakujemo, da se bodo neenakosti še povečevale.

Definicija kazalnika

Kazalnik »Prekomerna prehranjenost odraslih« prikazuje delež oseb, starih 25 – 74 let, ki imajo indeks telesne mase (ITM) enak ali nad 25,0.

Enota mere

Odstotek (%).

Izračun kazalnika

Najpogosteje uporabljeno merilo prekomerne prehranjenosti je indeks telesne mase (ITM). ITM je antropološka mera, ki je definirana kot telesna masa v kilogramih, deljena s kvadratom telesne višine v metrih. Pri odrasli populaciji se vrednosti 25 kg/m² in več uporabljajo za definiranje čezmerne prehranjenosti in debelosti. Dodatno so razdeljene v podkategorije debelosti razreda I, II in III.

ITM, kg/m2PREHRANJENOST 
manj kot 18,5 podhranjenost 
18,5-24,9 normalna prehranjenost 
25,0-29,9 čezmerna prehranjenost 
30,0-34,9 debelost 1. razreda 
35,0-39,9 debelost 2. razreda 
več kot 40,0 debelost 3. razreda 

Kazalnik »Prekomerna prehranjenost odraslih« prikazuje razmerje med številom oseb z ITM≥25,0 in številom vseh oseb, ki so odgovorile na anketni vprašalnik Z zdravjem povezan vedenjski slog, pomnoženo s 100.

Prekomerna prehranjenost odraslih

Število oseb z ITM  25,0Število vseh oseb, ki so odgovorile na anketni vprašalnik×100

Podatki o telesni višini in telesni masi, ki so potrebni za izračun indeksa telesne mase, so pridobljeni iz ankete Z zdravjem povezan vedenjski slog.

Kazalnik za občino je izračunan na podlagi modela, ki upošteva prevalenco oseb z ITM≥25,0 na nivoju upravne enote in demografske podatke občine.

Viri podatkov za slovenijo

Anketa Z zdravjem povezan vedenjski slog (CINDI), Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Časovna razpoložljivost

Podatki se zbirajo periodično. Raziskava je bila opravljena v letih 2001, 2004, 2008, 2012, 2016.

Viri in literatura
  1. Health at a Glance: Europe 2016. State of health in the EU cycle. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264265592-en.pdf?expires=1550745745&id=id&accname=guest&checksum=A8A9C3FD22C573E28708DF123D8334F7
  2. OECD. Obesity update 2017. http://www.oecd.org/health/obesity-update.htm
  3. OECD. We must tackle the growing burden of obesity http://oecdinsights.org/2017/05/18/we-must-tackle-the-growing-burden-of-obesity/
  4. Otroška debelost v Sloveniji. Strokovna izhodišča za stroškovno oceno. A. Korošec, M. Gabrijelčič Blenkuš, M. Robnik. NIJZ, 2018. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/stroski_otroske_debelosti_0.pdf
Opombe
  • Anketa vključuje osebe, stare 25 – 74 let.
  • Anketiranje ne zajema populacije, ki v času anketiranja prebiva v instituciji.
  • Telesna višina in telesna masa sta samoizmerjena in samoporočana podatka.
Pripravili: Victoria Zakrajšek, Tatjana Kofol Bric Datum zadnje spremembe: marec 2019
Oglejte si kazalnik za vse občineeast