Kazalnik

K4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)

Polni naziv kazalanika

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi bolezni neposredno pripisljivih alkoholu pri osebah starejših od 15 let

Kratek naziv kazalnika
Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)
Področje, podpodročje
Zdravstveno stanje
Namen in utemeljitev kazalnika

Prekomerno uživanje alkohola predstavlja enega glavnih preprečljivih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe in nasilje, saj lahko povzroča zasvojenost ter več kot 60 različnih bolezni, stanj in poškodb. Primerljivi podatki Slovenijo uvrščajo v vrh držav članic EU po posledicah škodljivega pitja, nad povprečje držav članic EU se uvrščajo vse slovenske regije. Akutne ali dolgoročne posledice prekomernega uživanja alkohola so pogost vzrok sprejemov v bolnišnico ter smrti, ki se jim da izogniti. 

Za zmanjšanje zdravstvene, socialne in ekonomske škode zaradi tvegane in škodljive rabe alkohola je potreben celovit pristop, ki vključuje različne akterje in resorje na vseh ravneh. Ta kazalnik lahko pomaga spremljati verjetno breme zdravstvenega varstva ter z ustreznimi ukrepi ob sodelovanju več inštitucij oziroma strokovnjakov preprečiti in celo zmanjšati negativne posledice pitja in zastrupitev z alkoholom.

Definicija kazalnika

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi bolezni neposredno pripisljivih alkoholu opisuje število bolnišničnih obravnav zaradi stanj neposredno povezanih z alkoholom pri osebah starejših od 15 let na 1.000 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu.

Enota mere

Stopnja na 1.000 prebivalcev. 

Izračun kazalnika

Standardizirana stopnja bolnišničnih obravnav zaradi bolezni neposredno pripisljivih alkoholu je razmerje med številom bolnišničnih obravnav, kjer je osnovna diagnoza ali katerakoli od sekundarnih diagnoz neposredno pripisljiva alkoholu, pri osebah starejših od 15 let in številom prebivalcev starejših od 15 let sredi istega leta, pomnoženo s 1.000. 

Kategorije bolezni po MKB-10 klasifikaciji, ki so vključene v izračun, so: F10.0 – F10.9, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70.0 - K70.9, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, R78.0, T51.0, 51.1, T51.9, X45, X65 in Y15. 

Bolezni neposredno pripisljive alkoholu =Število bolnišničnih obravnav zaradi bolezni neposredno pripisljivih alkoholu(15+ let)Število prebivalcev(15+ let)×1.000

Za standardizacijo je uporabljena direktna metoda standardizacije, kjer je za standardno populacijo uporabljena slovenska populacija iz leta 2014. V objavah 2016 je prikazano povprečje treh zaporednih let (2011-2013), v objavah od leta 2017 dalje pa povprečje petih zaporednih let.

Viri podatkov za slovenijo

Evidenca bolezni, zastrupitev in poškodb, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici, Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije. 

Časovna razpoložljivost

Podatki o bolnišničnih obravnavah se objavljajo letno. 

Viri in literatura
  1. Nacionalni inštitut za javno zdravje (http://www.nijz.si/)
  2. Centers for Disease Control and Prevention (http://www.cdc.gov/)
  3. Alkohol v Sloveniji: trendi v načinu pitja, zdravstene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko / urednice Maja zorko ... [et al.] – 2. natis. – Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014 (http://www.nijz.si/publikacije/alkohol-v-sloveniji
Pripravila: Victoria Zakrajšek Datum zadnje spremembe: marec 2017
Oglejte si kazalnik za vse občineeast